Nosioci projekta

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima je glavni korisnik projekta Inovativni model destinacijskog menadžmenta za nekonvencionalni turizam u Hrvatskoj (ruralni turizam) i Mađarskoj (zdravstveni turizam) u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska u proračunskom razdoblju Europske unije između 2007. i 2013.

Mađarski partner na projektu je Sveučilište Pannonia.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Misija

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima je javna i samostalna visokostručna školska ustanova koja se bavi obrazovanjem stručnjaka iz biotehničkog (polje poljoprivreda) i društvenoga (polje ekonomija) znanstvenoga područja izvođenjem stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studijskih programa, cjeloživotnim obrazovanjem poljoprivrednika i znanstveno-istraživačkom djelatnošću. Usvojenim znanjima, kompetencijama i vještinama budući stručnjaci–inženjeri praktičari i menadžeri–poduzetnici osposobljeni su za konkurentnost na tržištu rada i ulazak u društvo znanja EU.

Vizija

Vizija VGUK je biti vodeća visokoškolska ustanova za stručno obrazovanje u području poljoprivrede i odgovarajućim područjima obrazovanja (biotehničko, društveno i tehničko znanstveno područje) u okviru modernoga multidisciplinarnoga Veleučilišta u Križevcima. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima osnovano je 1998. Uredbom Vlade Republike Hrvatske kao samostalno javno visoko učilište. Osnivanje Visokoga gospodarskog učilišta predstavlja kontinuitet obrazovanja u poljoprivredi koje je u različitim organizacijskim oblicima postojalo u Križevcima od 1860., kada je 19. studenoga započelo s radom Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište, najstarije poljoprivredno i šumarsko učilište u jugoistočnoj Europi. U ovom su Učilištu osnovane prve stručne postaje i znanstveni zavodi iz područja poljoprivrede, napisani su i objavljeni prvi udžbenici na hrvatskom jeziku, pokrenut je prvi znanstveni časpis iz područja poljoprivrede pa se ono s pravom smatra kolijevkom poljoprivrednog obrazovanja, struke i znanosti u Hrvatskoj.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima izvodi stručne studije kroz dva ciklusa:

1. Trogodišnji stručni studij Poljoprivreda, šest semestara (180 ECTS bodova),
2. Dvogodišnje specijalističke diplomske stručne studije, četiri semestra (120 ECTS bodova).


Stručni studij Poljoprivreda, biotehničkog znanstvenog područja, polja poljoprivreda izvodi se kao redoviti i izvanredni studij, a grana se na tri programska smjera:

1. Bilinogojstvo
2. Zootehnika
3. Menadžment u poljoprivredi

U prvoj godini studija svi studenti slušaju tzv. Temelje studija, koji pružaju dobru osnovu za sva tri ponuđena smjera. Tijekom trećeg do petog semestra studenti mogu kroz izborne kolegije dodatno produbiti znanja u određenom području. U šestom semestru studenti slušaju jedan kolegij, a preostali dio semestra je završna stručna praksa i izrada završnog rada. Nakon završetka stručnoga studija, odnosno nakon izrade i uspješne obrane završnoga rada, student/ica stječe prvostupničku svjedodžbu i stručni naziv baccalaureus/baccalaurea ili prvostupnik/prvostupnica izabranog stručnog područja-usmjerenja.

Učilište provodi dva programa specijalističkih diplomskih stručnih studija i to:
1. Specijalistički diplomski stručni studij Poljoprivreda, biotehničko znanstveno područje,polje poljoprivreda, s jednim usmjerenjem Održiva i ekološka poljoprivreda
2. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment u poljoprivredi, društveno znanstveno područje, polje ekonomija

Ovim studijskim programima omogućena je izravna vertikalna prohodnost i nadogradnja postojećeg stručnog studija.
Uvjeti upisa na studij su:

- završen trogodišnji stručni studij (180 ECTS), ili preddiplomski sveučilišni studij (180 ECTS)
- završena dvogodišnja viša škola biotehničkog znanstvenog područja, uz prethodno polaganje razlike od 60 ECTS bodova (uvjetovana prohodnost).

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija stječe se stručni naziv:
stručni/a specijalist/a inžinjer/ka poljoprivrede, smjer „Održiva i ekološka poljoprivreda“ odnosno stručni specijalist menadžmenta, smjer ''Menadžment u poljoprivredi''.
Nosioc - VGUK

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima je glavni korisnik projekta Inovativni model destinacijskog menadžmenta za nekonvencionalni turizam u Hrvatskoj (ruralni turizam)...

crta

banner banner banner banner